POWER/ERASMUS+

Przejdź do materiałów z konferencji: Autyzm od diagnozy do samodzielności:

kliknij tutaj


Powergedon 2019! Zobacz jak poszło naszej szkole!

http://sp6bb.it-4u.eu/2019/06/10/powergedon-2019/


Przejdź do programu  : ,,Sport  otwiera  się  na  autyzm”

kliknij tutaj

 

Opis i cele projektu

Opis Projektu

Specyfika organizacji wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez zatrudnionych nauczycieli
w zakresie pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Wynika to nie tylko
z obowiązującego prawa (dostosowanie wymagań edukacyjnych), ale z faktu, że chcemy zapewnić naszym podopiecznym ( w tym dzieciom niepełnosprawnym)  edukację na poziomie europejskim oraz właściwy rozwój społeczny. Prowadząc od dłuższego czasu analizę orzeczeń dzieci, które uczęszczają lub zamierzają uczęszczać do naszej szkoły oraz rozpoznając potrzeby środowiska lokalnego, zauważyliśmy wzrost liczby dzieci cierpiących na autyzm. Dotyczy to każdego kraju, każdej grupy etnicznej i społecznej. ONZ uznaje autyzm jako jedno z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata, obok AIDS, cukrzycy i nowotworów. Na autyzm nie ma lekarstwa, ale wczesna diagnoza i właściwa edukacja połączona z intensywnymi
i różnorodnymi oddziaływaniami terapeutycznymi poprawia jakość  życia osób z autyzmem.

Cele projektu:

– podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie innowacyjnych metod i form pracy
z dziećmi autystycznymi oraz dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,

– zwiększenie możliwości, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru organizacji, poprzez wdrażanie działań
i programów, które są dostosowane do potrzeb obywateli Europy,

– wspieranie uczniów w osiąganiu właściwych rezultatów nauczania (wiedza, umiejętności
i kompetencje), co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania nie tylko
na poziomie szkoły podstawowej, ale i w dorosłym życiu oraz zapewni kontynuację edukacji
na wyższym poziomie,

– wspieranie rozwoju zawodowego i podniesienie kompetencji zawodowych wszystkich nauczycieli
i pracowników szkoły,

– wdrożenie wiedzy/rozwiązań zdobytych przez pracowników szkoły w trakcie mobilności (job shadowing) realizowanych w ramach projektu  do Koncepcji Pracy Szkoły,

– wspieranie, tworzenia i rozpowszechnianie wiedzy na temat form i metod pracy z dziećmi cierpiącymi na autyzm,

– propagowanie  działań , dzięki którym osoby z autyzmem będą włączane w życie społeczne
i kulturalne

– szerzenie świadomości społecznej w zakresie autyzmu, ponieważ bardzo często opinie na temat osób dotkniętych autyzmem są krzywdzące i niesprawiedliwe,

– zwiększenie w sposób znaczący kompetencji językowych uczestników,

– zwiększenie doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych,

– zwiększenie świadomości i rozumienia przez uczestników innych kultur,

– tworzenie sieci międzynarodowych kontaktów, w tym poszukiwanie partnerów przyszłych projektów międzynarodowych,

– zapewnienie lepszego uznania kompetencji uzyskanych za granicą.