Nasza oferta

kliknij:

Dlaczego właśnie SZÓSTKA?

    DLACZEGO WŁAŚNIE SZÓSTKA?

„Szóstka” to LIDER INTEGRACJI W POLSCE. Od 1992 roku zajmujemy się integracyjnym systemem kształcenia. Przez wiele lat wypracowaliśmy skuteczne metody edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pedagodzy pracujący w szkole to wszechstronnie wykształceni specjaliści, a jednocześnie ludzie z pasją i doświadczeniem, którzy kochają swoją pracę. Oprócz kwalifikacji do nauczania przedmiotów, większość nauczycieli ma również uprawnienia do pracy z dziećmi: z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, niedosłuchem, zaburzeniami widzenia i niepełnosprawnością intelektualną.

W klasach integracyjnych realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. W przypadku uczniów niepełnosprawnych realizowane treści są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Liczba uczniów w naszych klasach integracyjnych wynosi od 13 do 20, w tym 3 do 5 uczniów  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchową, słuchową, wzrokową lub sprzężoną).

W klasach integracyjnych pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (nauczyciel wspomagający, który jednocześnie jest wychowawcą klasy).

.

Zalety kształcenia integracyjnego:

Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:

 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego ucznia,
 • opieka dwóch pedagogów,
 • mała liczebność grupy,
 • zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
 • poszukiwanie wciąż nowych, zindywidualizowanych metod pracy,
 • dostrzeganie zdolności dziecka i rozwijanie jego mocnych stron,
 • uczenie się szacunku, empatii i tolerancji w stosunku do siebie nawzajem,
 • przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,
 • rozwój samodzielności, wiary we własne siły i możliwość przezwyciężania trudności,
 • rozwijanie postaw altruistycznych,
 • przełamywanie izolacji społecznej,
 • rozpoznawanie potrzeb wszystkich uczniów uczestniczących w zespole klasowym,
 • zdobywanie nowych, cennych doświadczeń,
 • bliska współpraca z rodzicami.
Zajęcia dodatkowe:

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA NASZYCH UCZNIÓW

Wszystkim uczniom oferujemy szereg dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci kółek rozwijających zainteresowania z poszczególnych przedmiotów szkolnych oraz zajęcia artystyczne i rozrywkowe. W klasach młodszych uczniowie korzystają z bezpłatnych lekcji pływania w ramach wychowania fizycznego. Na pasjonatów sportu czeka Szkolny Klub Sportowy z zajęciami: piłki siatkowej, piłki nożnej, squasha. Na lekcjach wychowania fizycznego często stosuje się elementy alternatywne w formie nornic walking, tańca lub bocci. W szkole prężnie działa Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, oferujące bardzo ciekawe sobotnie wycieczki dla wszystkich chętnych uczniów. W klasach starszych uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych projektach i wycieczkach edukacyjnych, a na zajęciach fakultatywnych przygotowywać się do konkursów przedmiotowych i egzaminów.

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają ze zróżnicowanych zajęć rewalidacyjnych, indywidualnie dostosowanych do ich potrzeb i zaleceń wynikających z orzeczenia. Proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają również inne formy: konsultacje przedmiotowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, zajęcia terapii ruchowej, trening umiejętności społecznych, zajęcia z psychologiem, terapia pedagogiczna, terapia EEG-Biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej.

 

Nasza szkoła oferuje dzieciom:
 • przestronne sale lekcyjne,

  

 • sale z wyposażeniem tematycznym do nauki: języka polskiego, matematyki, środowiska i wychowania komunikacyjnego,
 • pracownie komputerowe z dodatkowym wyposażeniem: tablety, roboty lego WeDo 2.0, robot Mio

 • sale gimnastyczne

 • sale integracji sensorycznej

 • gabinet logopedyczny do zajęć usprawniających narząd mowy,
 • gabinet do zajęć terapii EEG Biofeedback, usprawniającej pracę mózgu,
 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
 • biblioteki ze stałym dostępem do internetu dla uczniów,

 • zajęcia świetlicowe z odrabianiem zadań domowych,
 • stołówkę i sklepik szkolny,
 • boisko szkolne z bieżnią sportową, duży ogrodzony teren zieleni, plac zabaw